Contact telefoon nummer:

Contact email:

1095 bedrijven

Algemene voorwaarden

1 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle in het bestelorder vermelde producten en diensten. De toepassing van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
In geval van eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de bepalingen vermeld op het bestelorder, zullen de bepalingen vermeld op het bestelorder steeds prevaleren.

2 – Definities

De definities van de in het bestelorder vermelde producten en diensten zijn beschikbaar op de website www.kuststreek.be.

3 – Bestelling

Door de ondertekening of aanvaarding van huidig bestelorder sluit de opdrachtgever op definitieve en onherroepelijke wijze een overeenkomst met Bvba Alpha Graphics ,met maatschappelijke zetel te Bloemendaelelaan 6, 9990 Maldegem, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0847.650.534 (RPR Brugge). De toepassing van artikel 1794 B.W. wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Hoewel ALPHA GRAPHICS BVBA daartoe in geen enkel opzicht wettelijk verplicht is, verleent zij haar opdrachtgevers het recht om de overeenkomst met ALPHA GRAPHICS BVBA te herroepen binnen een termijn van 2 werkdagen. Deze termijn van 2 werkdagen neemt een aanvang op de eerste werkdag na ondertekening van het bestelorder en eindigt op de tweede werkdag na ondertekening van het bestelorder om 17.30 uur. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van dit recht, zal hem een éénmalige kost van 75 EUR worden aangerekend teneinde de administratieve kosten te dekken die door de annulatie van de overeenkomst worden veroorzaakt.

a )  ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich steeds het recht voor om over te gaan tot annulatie van de bestelling of van een deel ervan, om reden van strijdigheid met de openbare orde of de goede zeden, met iedere wettelijke of reglementaire bepaling of met haar algemene bedrijfspolitiek of deze van haar partners. ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich tevens het recht voor om, zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan haar recht om volledige betaling van de bestelling te vorderen, bij niet volledige betaling van facturen op de vervaldag of in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de opdrachtgever, de bestelling of een deel ervan niet of slechts gedeeltelijk uit te voeren. ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich steeds het recht voor een voorafgaande betaling van de bestelling of een deel ervan te vorderen.

b ) ALPHA GRAPHICS BVBA kan, te allen tijde en om welke reden ook, een nieuw contractnummer toekennen aan de bestaande overeenkomst, de bestaande overeenkomst per besteld product opsplitsen in verschillende afzonderlijke overeenkomsten of de bestaande overeenkomst met andere overeenkomsten samenvoegen, zonder dat hierdoor afbreuk wordt gedaan aan de verbintenissen van de partijen.

c ) Indien na het afsluiten van een (initiële) overeenkomst een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de in de initiële overeenkomst bestelde producten wordt afgesloten, zal de nieuwe overeenkomst de initiële overeenkomst vervangen voor de in de nieuwe overeenkomst vermelde producten. De nieuwe overeenkomst doet evenwel geen afbreuk aan de initiële overeenkomst met betrekking tot de producten die niet in de nieuwe overeenkomst zijn opgenomen.

d ) De ondertekenaar die, in eigen naam of in hoedanigheid van mandataris, een bestelling plaatst, of diegene die, geheel of gedeeltelijk, de bestelling betaalt, zelfs voor rekening van derden, maakt zich sterk voor deze derden en verbindt zich solidair en ondeelbaar met dezen, en dit overeenkomstig de artikelen 1120 e.v. B.W. en 1200 e.v. B.W.

4 – Prijzen

  1. Alle prijzen en kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat ALPHA GRAPHICS BVBA zich het recht voorbehoudt om de prijs van de bestelde producten en diensten, per periode en per product, eenzijdig te verhogen ten beloop van maximum 4% voor de papieren producten en maximum 12% voor de elektronische producten en diensten, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft om de overeenkomst op te zeggen.


5 – Wijzigingen

De opdrachtgever dient ieder verzoek tot inhoudelijke wijziging van de bestelde producten of diensten schriftelijk aan ALPHA GRAPHICS BVBA over te maken.
Wijzigingen in print media zullen worden opgenomen vanaf de publicatieperiode die volgt op deze waarin het verzoek tot wijziging aan ALPHA GRAPHICS BVBA werd overgemaakt, indien het verzoek tot wijziging uiterlijk 30 kalenderdagen vóór het einde van de publicatieperiode aan ALPHA GRAPHICS BVBA werd overgemaakt. Wijzigingen in online media worden door ALPHA GRAPHICS BVBA binnen een redelijke termijn doorgevoerd.

Wijzigingen doen geen afbreuk aan de lopende overeenkomst. Indien wijzigingen financiële of kwalitatieve consequenties hebben, is ALPHA GRAPHICS BVBA gerechtigd om de kosten hiervan aan te rekenen aan de opdrachtgever. ALPHA GRAPHICS BVBA zal de opdrachtgever hierover voorafgaandelijk inlichten.

6 – Aanvang en Duur

De overeenkomst neemt een aanvang op de datum van ondertekening van het bestelorder. De initiële termijn van een overeenkomst wordt steeds vermeld op het bestelorder.

7 – Verlenging en Opzegging

De overeenkomst wordt, na afloop van de initiële termijn, telkens verlengd voor een periode van 12 maanden, behoudens schriftelijke opzegging van de overeenkomst uiterlijk 3 maanden vóór de verjaardag van de ondertekening van de overeenkomst.

Aan de opdrachtgever wordt bovendien het recht toegekend om, indien zijn product dat online werd geplaatst meer dan 1 maand offline is door uitsluitend toedoen van ALPHA GRAPHICS BVBA, zijn overeenkomst met betrekking tot het betrokken product (alsook de producten/diensten die onlosmakelijk verbonden zijn met dat product) onmiddellijk stop te zetten.

ALPHA GRAPHICS BVBA heeft daarnaast het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of te beëindigen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: (a) bij faillissement van de opdrachtgever, alsmede in geval van ontbinding of liquidatie van de opdrachtgever, (b) indien bewarend of uitvoerend beslag op de roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever wordt gelegd, (c) bij elke wanprestatie of niet-naleving door de opdrachtgever van één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of voorwaarden in de overeenkomst na een aangetekende ingebrekestelling met een regularisatietermijn van vijftien (15) kalenderdagen (d) bij ernstige aanwijzingen van fraude en/of frauduleus of onrechtmatig gebruik van de diensten en/of producten van ALPHA GRAPHICS BVBA en (e) in geval van overmacht, indien de overeenkomst niet langer correct kan worden uitgevoerd.

8 – Uitvoering Overeenkomst

De opdrachtgever aanvaardt dat ALPHA GRAPHICS BVBA voor de uitvoering van de overeenkomst derden kan inschakelen. De partijen erkennen uitdrukkelijk dat ALPHA GRAPHICS BVBA en haar partners uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis onderschrijven. De opdrachtgever is verplicht om steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst te verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens of opmerkingen niet tijdig aan ALPHA GRAPHICS BVBA zijn verstrekt, heeft ALPHA GRAPHICS BVBA het recht om, zonder verder bericht aan de opdrachtgever: (i) de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel (ii) over te gaan tot de realisatie van de bestelling aan de hand van de elementen in haar bezit. De opdrachtgever loopt in dat geval het risico dat de bestelling slechts opgenomen wordt voor een periode korter dan de contractueel overeengekomen periode, zonder dat dit de opeisbaarheid van de factuur op de overeengekomen datum beïnvloedt. ALPHA GRAPHICS BVBA kan er echter tevens voor opteren om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder dat een schadevergoeding door ALPHA GRAPHICS BVBA verschuldigd is, te beëindigen. In dat geval zal de opdrachtgever ALPHA GRAPHICS BVBA vergoeden voor de reeds gemaakte kosten. ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de rubriekindeling, de bladschikking, het formaat, de kleur, het beeldmateriaal, de lay-out en de targetting informatie van de door haar aangeboden producten en de types van advertenties alsook de gehanteerde rubrieken en lettertypes in voormelde producten eenzijdig en te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen onder geen enkel beding kunnen worden beschouwd als een wijziging van het voorwerp of de draagwijdte van de tussen partijen bestaande overeenkomst die aldus integraal behouden zal blijven.

Voor creatieve advertenties met verwijzende vermelding die worden opgenomen in de papieren gidsen van ALPHA GRAPHICS BVBA zal de opdrachtgever één enkele drukproef bekomen op aanvraag. De opdrachtgever zal binnen de gestelde termijn de gewenste wijzigingen op de drukproef schriftelijk en op hetzelfde document meedelen aan ALPHA GRAPHICS BVBA. Afschriften van inlassingen kunnen niet gewijzigd worden. ALPHA GRAPHICS BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verschillen in kleur of formaat welke, om technische redenen, tussen de weergave van het aangeboden ontwerp en deze van de uiteindelijke advertentie kunnen voorkomen.

Voor Banners ontvangt de opdrachtgever een e-mail met de mededeling dat het ontwerp van de Banner ter goedkeuring beschikbaar is op Kuststreek.be of andere sites eigendom van Alpha Graphics bvba. Tenzij de opdrachtgever binnen de 5 daaropvolgende werkdagen zijn opmerkingen aan ALPHA GRAPHICS BVBA bezorgt, wordt hij geacht akkoord te gaan met het ontvangen ontwerp.

Indien een bij ALPHA GRAPHICS BVBA bestelde Video door ALPHA GRAPHICS BVBA dient te worden opgenomen, zal de opnameploeg, die in onderaanneming voor ALPHA GRAPHICS BVBA werkt, zich slechts éénmaal aanbieden op één door de opdrachtgever opgegeven locatie. De opdrachtgever dient persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd te zijn tijdens de opname. De verantwoordelijke voor de planning van de opnameploeg zal de opdrachtgever contacteren teneinde een afspraak (datum en uur) voor de opname vast te leggen, afspraak welke steeds zal bepaald worden op de meest efficiënte wijze in functie van het aantal locaties dat op een bepaalde dag door de opnameploeg dient bezocht te worden. De opname of fotoreportage zal steeds plaatsvinden op weekdagen, tussen 8 uur en 18 uur, uitgezonderd feestdagen. Indien, om welke reden ook, direct of indirect te wijten aan de opdrachtgever, de opname niet kan worden gerealiseerd of indien de opdrachtgever de afspraak voor de opname minder dan 48 uren ervoor annuleert, zal de opdrachtgever toch gehouden zijn om het volledige gefactureerde bedrag voor de Video te voldoen. Een ontwerp van de On Site Video zal ter goedkeuring door de opdrachtgever online geplaatst worden. Indien de opdrachtgever geen schriftelijke opmerkingen op het ontwerp formuleert binnen een termijn van 5 daaropvolgende werkdagen nadat ALPHA GRAPHICS BVBA hem op de hoogte gesteld heeft van het feit dat het ontwerp online geplaatst is, zal hij verondersteld worden het ontwerp aanvaard te hebben. ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich het recht voor om te allen tijde zelf nodige of nuttige wijzigingen aan te brengen aan door haar ontwikkelde producten.

9 – Specificaties en Plaatsing Advertenties

De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de specificaties eigen aan de verschillende inlassingen, diensten en producten aangeboden door ALPHA GRAPHICS BVBA.

Afhankelijk van het bestelde product worden advertenties in de papieren gidsen van ALPHA GRAPHICS BVBA en/of op de internetsites van goudengids.be, wittegids.be of de partners van ALPHA GRAPHICS BVBA opgenomen.

In de papieren gidsen van ALPHA GRAPHICS BVBA worden, binnen een bepaalde rubriek, creatieve advertenties met verwijzende vermelding geklasseerd op basis van de grootte van de advertentie. Dit betekent dat grotere advertenties geplaatst worden vóór minder grote advertenties. Creatieve advertenties met verwijzende vermelding van éénzelfde grootte worden vervolgens geklasseerd op basis van de totale programmawaarde van éénzelfde adverteerder onder die betrokken rubriek in dat betrokken boekdeel. De totale programmawaarde wordt berekend volgens het tarievenboek geldig in het jaar waarin de inlassingen gepubliceerd worden, op basis van het tarief per boekdeel (met uitsluiting van het gecombineerd- of multiboektarief) van iedere advertentie. De creatieve advertenties met verwijzende vermelding van éénzelfde grootte en van éénzelfde programmawaarde worden alfabetisch geklasseerd. De verwijzende vermeldingen van de creatieve advertenties met verwijzende vermelding worden eveneens alfabetisch geklasseerd. “Keywords” (d.i. gecommercialiseerde doch niet-exclusieve trefwoorden) worden onmiddellijk onder de rubriekhoofding geplaatst. “Fillers” (d.i. al dan niet gecommercialiseerde opvullingsadvertenties of –informatie) kunnen vrij worden ingevoegd teneinde onbenutte ruimte, die is ontstaan door de toepassing van de voormelde bladschikkingsregels, op te vullen.

ALPHA GRAPHICS BVBA en haar partners behouden zich het recht voor om te allen tijde de plaatsing en de voorkeurspositie van de advertenties te wijzigen, alsook de technische standaarden en de werking, de zoeklogica en de interface van haar internetsites. Inlassingen op de internetsite(s) van de partners van ALPHA GRAPHICS BVBA worden uitsluitend door deze partners beheerd en zijn onderworpen aan de voorwaarden van toepassing op de betrokken site(s) die door de partners van ALPHA GRAPHICS BVBA steeds kunnen worden gewijzigd. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventuele wijzigingen en toevoegingen aan de inhoud, de optimalisatie, het onderhoud die hij zelf doet aan de ALPHA GRAPHICS BVBA producten.

10 – Vrijwaring

De opdrachtgever zal ALPHA GRAPHICS BVBA zonder voorbehoud vrijwaren voor eender welke eis die door derden zou worden ingesteld met betrekking tot de door de opdrachtgever bestelde producten of diensten van ALPHA GRAPHICS BVBA, daarin begrepen elke eis inzake beweerde intellectuele eigendomsrechten en elke eis met betrekking tot goederen verkocht door de opdrachtgever via een internetsite ontwikkeld door ALPHA GRAPHICS BVBA. De opdrachtgever vrijwaart ALPHA GRAPHICS BVBA voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door zijn handelen of door hem aan ALPHA GRAPHICS BVBA bezorgde gegevens zou worden veroorzaakt.

11 – Facturatie

Aan de opdrachtgever zal een factuur worden verzonden 7 werkdagen na de ondertekening van zijn bestelorder/overeenkomst. De factuur is steeds betaalbaar uiterlijk op de vijfentwintigste dag na de factuurdatum, tenzij anders is bepaald op de factuur. ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich evenwel steeds het recht voor om zowel het tijdstip als de frequentie van de facturatie te wijzigen.

In geval van laattijdige betaling zal, zonder enige verdere ingebrekestelling, van rechtswege zowel een verwijlinterest van 1 % per maand als een vaste administratieve kost van 25 EUR verschuldigd zijn. Bovendien zal het uitstaande factuurbedrag in dat geval met 15 % verhoogd worden, met een minimum van 50 euro, ter compensatie van de door de wanbetaling veroorzaakte administratieve en andere onkosten. ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich het recht voor om betalingen bij voorrang aan te rekenen op eerder onbetaald gebleven facturen. In geen geval mogen vertegenwoordigers betalingen in speciën ontvangen.

Indien de opdrachtgever zijn schuld niet betaalt binnen een termijn van 45 dagen na factuurdatum, heeft ALPHA GRAPHICS BVBA bovendien het recht om het volledige nog verschuldigde bedrag onder de overeenkomst onmiddellijk op te eisen. Naast de reeds ontvangen facturen, zal de opdrachtgever bijgevolg tevens de saldofactuur moeten betalen die ALPHA GRAPHICS BVBA hem zal toezenden. Deze saldofactuur vermeldt het nog openstaande saldo onder de overeenkomst, vermeerderd met de verschuldigde interesten en kosten en dient te worden betaald binnen een termijn van 10 dagen na de factuurdatum. De aangekochte producten/diensten zullen verder worden geleverd/verstrekt tot op het einde van de overeenkomst.
In geval van faillissement, ontbinding of liquidatie van de opdrachtgever, indien de opdrachtgever betrokken is in een procedure van gerechtelijke reorganisatie of indien bewarend of uitvoerend beslag op de roerende of onroerende goederen van de opdrachtgever wordt gelegd, zullen alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige verdere ingebrekestelling of kennisgeving vereist is.
Indien de opdrachtgever meent een vordering tegen ALPHA GRAPHICS BVBA te kunnen doen gelden, ontheft dit hem niet van zijn verplichting tot betaling op de contractueel overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichting.

12 – Geheimhouding en Verwerking Persoonsgegevens

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

De (persoon)gegevens vermeld op een bestelorder of verkregen op enige andere wijze zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Wet tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens van 8 december 1992 (hierna de “Wet van 8 december 1992”). ALPHA GRAPHICS BVBA treedt hierbij op als verantwoordelijke voor de verwerking en zal de gegevens (d.i. de handelsnaam, de naam van de betrokken (rechts)persoon, het adres van de handelszaak, het telefoonnummer, het faxnummer, het gsm-nummer, het e-mail adres, de URL, de handelsactiviteit, het BTW nummer en het ondernemingsnummer) (“Gegevens”) verwerken voor de klantenadministratie, de verwerking in en de verdere commercialisering van de producten en direct marketing. De Gegevens kunnen worden meegedeeld aan de commerciële partners van ALPHA GRAPHICS BVBA. Elke opdrachtgever, die een natuurlijke persoon is, heeft op schriftelijk verzoek een inzage- en correctierecht inzake de op hem of haar betrekking hebbende Gegevens die verwerkt zijn in de bestanden van ALPHA GRAPHICS BVBA. Elke opdrachtgever, die een natuurlijke persoon is, kan zich bovendien kosteloos verzetten tegen een verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: info@alpha-graphics.be.

ALPHA GRAPHICS BVBA verbindt zich ertoe de Gegevens slechts te gebruiken voor operationele doeleinden. De consument aanvaardt evenwel dat zij de gegevens gebruikt voor doeleinden van informatica beheer en dit voor het verdelen en communiceren van de Gegevens met haar directe partners.

Indien door ALPHA GRAPHICS BVBA (desgevallend in opdracht van de opdrachtgever) aangeleverde foto’s of beelden met Gegevens worden gebruikt in een product of dienst van ALPHA GRAPHICS BVBA, zal ALPHA GRAPHICS BVBA, indien nodig met de medewerking van de opdrachtgever, ofwel het nodige doen om te verhinderen dat de informatie die voorkomt in die foto’s of beelden toelaat dat een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, ofwel van die persoon voorafgaand de toestemming bekomen. Indien dit wegens uitzonderlijke omstandigheden niet mogelijk blijkt, zal ALPHA GRAPHICS BVBA de desbetreffende foto’s of beelden verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 en met eerbiediging van de rechten op het privéleven van de betrokkene(n). Indien ALPHA GRAPHICS BVBA of de opdrachtgever niet in staat is om de betrokkene(n) voorafgaandelijk duidelijk te informeren over de doeleinde(n) van de verwerking van deze foto’s en beelden, en, desgevallend, zijn of haar toestemming te vragen, behoudt ALPHA GRAPHICS BVBA zich het recht voor om de betreffende foto’s en beelden te verwijderen. ALPHA GRAPHICS BVBA is geenszins verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever zelf aangeleverde foto’s of beelden.

ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich het recht voor om de naam van de opdrachtgever te gebruiken in haar publiciteit en als referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

13 – Intellectuele eigendom

ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt alle intellectuele eigendomsrechten en overige rechten op de door haar geleverde producten en diensten evenals alle daaraan verbonden onderdelen. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal er geen inbreuk op plegen. De opdrachtgever garandeert over de nodige gebruiks- en/of eigendomsrechten te beschikken met betrekking tot de inhoud die hij zelf aanlevert of aan ALPHA GRAPHICS BVBA overmaakt en geeft een gratis licentie aan ALPHA GRAPHICS BVBA om deze te gebruiken en te bewerken.

Indien door de opdrachtgever of ALPHA GRAPHICS BVBA aangeleverde foto’s, beelden of muziek die worden gebruikt in een product of dienst van ALPHA GRAPHICS BVBA een inbreuk vormen op een intellectueel eigendomsrecht van een derde, behoudt ALPHA GRAPHICS BVBA zich het recht voor om de betreffende foto’s, beelden of muziek te verwijderen of aan te passen zodanig dat er geen inbreuk meer wordt gepleegd. ALPHA GRAPHICS BVBA is geenszins verantwoordelijk voor de door de opdrachtgever aangeleverde foto’s, beelden of muziek.

14 – Communicatie en rapportering

ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich de mogelijkheid voor om het contract en diens bijlagen, evenals alle briefwisseling die zij ontvangt en verstuurt, op te nemen op welke elektronische drager ook, via welk procedé ook en deze uitsluitend te bewaren op voornoemde dragers. Behoudens tegenbewijs ten laste van de opdrachtgever, zullen de zo gerealiseerde kopieën op elektronische drager, evenals de afdrukken hiervan, geacht worden conform te zijn aan de originele documenten en eenzelfde bewijskracht te hebben als deze. Tenzij de opdrachtgever zich hiertegen heeft verzet, behoudt ALPHA GRAPHICS BVBA zich tevens het recht voor om telefonische bestellingen op om het even welke elektronische drager op te nemen en voor bewijsrechtelijke doeleinden aan te wenden.

15 – Klachten

Eventuele klachten houdende de uitvoering van deze overeenkomst moeten op straffe van verval schriftelijk worden ingediend ten laatste 60 kalenderdagen na de levering van de dienst of de publicatie of de inlassing in het betrokken product van ALPHA GRAPHICS BVBA. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de afhandeling van zijn klacht door ALPHA GRAPHICS BVBA, kan hij zijn klacht voorleggen aan de Ombudsdienst voor Telecommunicatie, Koning Albert II-laan 8 bus 3 te 1000 Brussel. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de opdrachtgever onverlet.

16 – Aansprakelijkheid

Uitsluitend de opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor (i) de inhoud van de internetsites die op zijn verzoek door ALPHA GRAPHICS BVBA worden ontwikkeld en/of die via zijn advertentie op één van de internetsites van ALPHA GRAPHICS BVBA of van haar partners kunnen worden geraadpleegd en (ii) de naleving van de toepasselijke wetgeving, reglementering, regelgeving, deontologische codes enz. Indien de opdrachtgever onwettige, schadelijke of ongewenste inhoud vaststelt, dient hij ALPHA GRAPHICS BVBA hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Indien de betreffende inhoud zich op haar internetsites bevindt, zal ALPHA GRAPHICS BVBA deze vervolgens zo snel mogelijk verwijderen. De verantwoordelijkheid van ALPHA GRAPHICS BVBA beperkt zich echter tot het verwijderen van de inhoud na een melding door de opdrachtgever of een derde.
Indien de opdrachtgever gebruik maakt van de E-commerce module, is enkel de opdrachtgever verantwoordelijk voor de kwaliteit en de levering van de producten, en de naleving van de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van wetsbepalingen met betrekking tot de bescherming van de consument en de verkoop op afstand. ALPHA GRAPHICS BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld door de opdrachtgever indien er door een technisch of ander probleem met de E-commerce module tijdelijk geen bestellingen kunnen worden geplaatst.
ALPHA GRAPHICS BVBA is voor de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst slechts aansprakelijk indien en voor zover dit het rechtstreeks gevolg is van haar eigen opzet of grove onachtzaamheid. ALPHA GRAPHICS BVBA is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving of schade veroorzaakt door de opdrachtgever, hulppersonen en/of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.

ALPHA GRAPHICS BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor door de opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen, muziek of andere gegevens of diens onrechtmatig gebruik daarvan. Wanneer producten worden verkocht via een internetsite ontwikkeld door ALPHA GRAPHICS BVBA, zal ALPHA GRAPHICS BVBA geen partij zijn in de verkoopovereenkomst en kan ALPHA GRAPHICS BVBA niet aansprakelijk worden gehouden indien één van de partijen van de verkoopovereenkomst zijn verplichtingen niet nakomt. Enkel de opdrachtgever zal aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade met betrekking tot en/of veroorzaakt door de producten. In geen geval kan ALPHA GRAPHICS BVBA aansprakelijk worden gehouden voor een gebrekkige, laattijdige of ontbrekende levering van de producten of voor enige schade aan of veroorzaakt door de producten. ALPHA GRAPHICS BVBA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor problemen in verband met de bestelling of de betaling van de producten. Indien ALPHA GRAPHICS BVBA tekort zou schieten aan haar contractuele verplichtingen en indien ALPHA GRAPHICS BVBA aansprakelijk zou worden gehouden voor de schade die de opdrachtgever daardoor lijdt, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Schade waarvoor ALPHA GRAPHICS BVBA op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de opdrachtgever deze binnen veertien (14) kalenderdagen na het ontstaan daarvan meedeelt, tenzij de opdrachtgever bewijst dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder had kunnen melden.

17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen Brugge en Gent zijn bevoegd om geschillen met betrekking tot deze overeenkomst te beslechten. ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich echter het recht voor vrij te kiezen voor de rechtbank van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de opdrachtgever.

18 – Slotbepalingen

Geen der partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit de overeenkomst over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. Wijzigingen aan en aanvullingen op de overeenkomst tussen ALPHA GRAPHICS BVBA en de opdrachtgever zijn slechts geldig in zoverre deze tussen de partijen schriftelijk werden overeengekomen. ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich het recht voor om, mits een voorafgaande schriftelijke kennisgeving, de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen van toepassing zijn twee (2) weken na de kennisgeving, tenzij de opdrachtgever zich hiertegen schriftelijk verzet binnen zeven (7) kalenderdagen na de kennisgeving. In dit geval blijven de bestaande Algemene Voorwaarden van toepassing uiterlijk tot het einde van de lopende termijn.
Indien een bepaling in het bestelorder of in de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst of de Algemene Voorwaarden aan. In dat geval heeft ALPHA GRAPHICS BVBA het recht om de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Bijzondere voorwaarden

Deze bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op ALPHA GRAPHICS BVBA’s algemene voorwaarden, die onverkort gelden tenzij waar de algemene voorwaarden strijdig zijn met deze bijzondere voorwaarden

Website en Website Start

1 – Wederverkoopovereenkomst

ALPHA GRAPHICS BVBA heeft een overeenkomst afgesloten met een externe partner (de “Partner”) teneinde haar opdrachtgevers kwalitatieve websites te kunnen aanbieden, waarvan de opmaak wordt geoptimaliseerd afhankelijk van het apparaat waarop de website wordt weergegeven.
De software die door deze Partner wordt aangereikt, is en blijft de eigendom van de Partner. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de intellectuele eigendomsrechten van de Partner te respecteren en geen handelingen te stellen die daaraan enige afbreuk zouden kunnen doen.

Om de opdrachtgever toe te laten om op zijn website een aantal extra functionaliteiten te voorzien, die niet beschikbaar zijn in de software van de Partner zelf, werkt de Partner samen met volgende derde partijen: Google Analytics (analyse en rapportering), Google Maps (kaart), Touch Local (domeinnamen), Open SRS (domeinnamen), Let’s Encrypt (SSL certificaten) en Sendgrid (nieuwsbrieven) (de “Derde Partijen”). De opdrachtgever verbindt zich ertoe om de specifieke regels die gelden voor de platformen van dergelijke Derde Partijen, te allen tijde te respecteren. Eventuele kostenverhogingen die door deze Derde Partijen (via de Partner) worden aangerekend aan ALPHA GRAPHICS BVBA, kunnen steeds worden doorgerekend aan de opdrachtgever.

2 – Samenwerkingsplicht

De opdrachtgever is verplicht om steeds alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zo verbindt de opdrachtgever zich ertoe om aan ALPHA GRAPHICS BVBA alle nodige gegevens/informatie te bezorgen die vereist zijn om de website te ontwikkelen (de “Gegevens”).

Zodra de website klaar is, zal aan de opdrachtgever een testversie worden overgemaakt. De opdrachtgever dient eventuele opmerkingen op deze testversie aan ALPHA GRAPHICS BVBA over te maken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de testversie. Indien ALPHA GRAPHICS BVBA geen reactie ontvangt binnen voornoemde termijn, zal de testversie geacht worden te zijn goedgekeurd, waarna deze online zal worden geplaatst.

Aan de opdrachtgever wordt slechts éénmalig het recht toegekend om wijzigingen aan te brengen aan zijn ontwerp van website. Indien de opdrachtgever het ontwerp meerdere malen wenst aan te passen, zullen er extra kosten worden aangerekend.
Uitsluitend de opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle Gegevens die op zijn verzoek, dan wel door de opdrachtgever zelf, op de website worden geplaatst. Uitsluitend de opdrachtgever zal instaan voor alle eventuele schade die deze Gegevens zouden berokkenen aan ALPHA GRAPHICS BVBA/derde partijen.

De opdrachtgever dient er zelf zorg voor te dragen dat zijn website de nodige juridische documenten/vermeldingen/gegevens bevat, zodat deze volledig in overeenstemming is met Belgisch recht. Zo dienen websites via dewelke persoonsgegevens worden verzameld bijvoorbeeld een privacy policy te bevatten. ALPHA GRAPHICS BVBA raadt de opdrachtgever aan om hiervoor een expert te raadplegen.

3 – Gebruik van de Gegevens

De opdrachtgever geeft ALPHA GRAPHICS BVBA alsook haar Partner het recht om de Gegevens te gebruiken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Aan de Derde Partijen wordt door de opdrachtgever een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, kosteloos en onbeperkt gebruiksrecht verleend op de aangeleverde Gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om deze Gegevens te publiceren en te verspreiden op hun platform.

4 – Gebruik van de website en het ‘Microsoft Office 365 Business Essentials pakket’

De opdrachtgever dient de website en het Microsoft Office 365 Business Essentials pakket, dat bestaat uit een mailbox (e-mailadres), OneDrive opslagruimte en toegang tot Office Online, steeds te gebruiken/te beheren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zal zich onthouden van enige acties of handelingen die ALPHA GRAPHICS BVBA, dan wel de eindgebruiker, op enige manier (zouden) kunnen schaden. De opdrachtgever verbindt zich er bovendien toe om de specifieke regels die gelden voor het Microsoft Office 365 Business Essentials pakket, te allen tijde te respecteren.

De opdrachtgever bevestigt geïnformeerd te zijn over het feit dat de opslagruimte die hem wordt toegekend in het Microsoft Office 365 Business Essentials pakket, beperkt is. Indien de toegekende opslagruimte wordt overschreden zal de opdrachtgever niet langer e-mails kunnen verzenden, zonder dat ALPHA GRAPHICS BVBA daarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden. Het e-mailadres mag overigens in geen geval worden gebruikt om grote hoeveelheden e-mails (in bulk) te verspreiden.

De website wordt aan de opdrachtgever aangeboden teneinde hem een digitaal uithangbord te verstrekken voor zijn business, zodat hij zijn diensten/producten (ook) online kan promoten. De opdrachtgever mag de website niet gebruiken voor enige andere doeleinden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van ALPHA GRAPHICS BVBA. Zo kunnen activiteiten op de website die de server onredelijk zwaar belasten of die misbruik maken van de toegestane bandbreedte bijvoorbeeld niet getolereerd worden.

Indien ALPHA GRAPHICS BVBA redelijke aanwijzingen heeft dat bovenstaande principes niet (correct) worden nageleefd, heeft ALPHA GRAPHICS BVBA het recht om, naar eigen inzicht (i) de website onmiddellijk aan te passen, offline te halen of de toegang tot de website te beperken zodat een normale service kan worden gegarandeerd en/of (ii) het e-mailadres en andere diensten aangeboden binnen het Microsoft Office 365 Business Essentials pakket onmiddellijk buiten werking te stellen.

5 – Eigendom van de website

De website die wordt ontwikkeld op vraag van de opdrachtgever (alsook alle daarmee verbonden intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten, enz.) blijft steeds eigendom van ALPHA GRAPHICS BVBA.

6 – Aansprakelijkheid van ALPHA GRAPHICS BVBA

De maximale aansprakelijkheid van ALPHA GRAPHICS BVBA onder deze overeenkomst is beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoeding die door de opdrachtgever werd betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan het concrete schadegeval waarvoor schadevergoeding wordt gevorderd.

ALPHA GRAPHICS BVBA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever zou lijden door:

(i) het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van zijn website (dan wel de externe platformen waarop zijn/haar gegevens worden gepubliceerd) of (een deel van) het Microsoft Office 365 Business Essentials pakket,

(ii) een gebrekkige of laattijdige dienstverlening door de Derde Partijen,

(iii) virussen, ongewenste e-mail, indringers via onbewaakte poorten of andere informatica-criminaliteit vanwege derden,

(iv) verlies van gegevens die de opdrachtgever heeft overgemaakt aan ALPHA GRAPHICS BVBA,

(v) verlies van gegevens die de eindgebruiker aan de opdrachtgever heeft doorgestuurd (vb. via het contactformulier), en

(vi) het niet naleven van de toepasselijke wetgeving (waaronder de privacy wetgeving).

7 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om, bij niet naleving van voornoemde bijzondere voorwaarden, ALPHA GRAPHICS BVBA volledig te vrijwaren voor enige schade die het bedrijf hierdoor zou lijden.

Domeinnaam registratie en/of beheer 

1 – Registratie

De opdrachtgever geeft ALPHA GRAPHICS BVBA de opdracht om de domeinnaam vermeld op het bestelorder, te registreren. ALPHA GRAPHICS BVBA zal de gekozen domeinnaam op verzoek van de Opdrachtgever registreren onder de voorwaarden die door de officiële agent worden opgelegd.

Na registratie wordt de opdrachtgever de exclusieve eigenaar van de domeinnaam. De registratie geldt voor één jaar lopende vanaf de datum van de registratie en wordt jaarlijks vernieuwd, tenzij deze dienst tijdig door de opdrachtgever wordt opgezegd. ALPHA GRAPHICS BVBA kan geenszins verantwoordelijk gesteld worden voor de registratie van de domeinnaam door een derde, als die vrijkomt ingevolge het niet-verlengen van de domeinnaam.

De opdrachtgever geeft zijn uitdrukkelijke toestemming voor de registratie van de domeinnaam. De opdrachtgever verklaart hierbij uitdrukkelijk over de nodige rechten te beschikken voor de registratie van de domeinnaam en garandeert bovendien dat de domeinnaam geen intellectuele eigendomsrechten noch enige andere rechten van derden schendt.

De opdrachtgever vrijwaart ALPHA GRAPHICS BVBA voor alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van de directe of indirecte schending van hun intellectuele eigendomsrechten of andere belangen die betrekking hebben op de door ALPHA GRAPHICS BVBA geregistreerde domeinnaam. Daarnaast verklaart de opdrachtgever uitdrukkelijk de eventuele procedurekosten die ALPHA GRAPHICS BVBA dient te maken als gevolg van een onrechtmatige registratie van de domeinnaam of een eventuele inbreuk op intellectuele of andere eigendomsrechten, volledig op zich te nemen.

2 – Beheer

Op verzoek van de opdrachtgever wordt het beheer van een domeinnaam overgedragen aan ALPHA GRAPHICS BVBA, op voorwaarde dat de eigenaar van de domeinnaam daarmee instemt. ALPHA GRAPHICS BVBA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het feit dat de overdracht van de domeinnaam niet mogelijk blijkt te zijn of slechts laattijdig of met vertraging kan gebeuren. In deze laatste gevallen kan de opdrachtgever de kosten die hem werden aangerekend voor de overdracht dan ook niet terugvorderen.

De opdrachtgever verbindt zich ertoe om zijn domeinnaam te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en zich niet in te laten met illegale, frauduleuze of enige andere (strafbare) praktijken die de rechten van derden kunnen schenden of schaden. Zo dient de opdrachtgever onder meer, afhankelijk van de extensie van zijn domeinnaam, de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden (alsook alle eventuele updates daarvan), na te leven:

‘.be’ domeinnaam: https://www.dnsbelgium.be/nl/documenten/algemene-voorwaarden-voor-be- domeinnaamhouders

‘.com’ domeinnaam: https://www.icann.org/resources/pages/registrars/consensus-policies-en

‘.eu’ domeinnaam: https://eurid.eu/media/filer_public/f5/d2/f5d22bc1-9d62-4ba9-a81e-1a0292ef215f/terms_and_conditions_en.pdf

ALPHA GRAPHICS BVBA heeft het recht haar dienstverlening ten aanzien van de opdrachtgever onmiddellijk (en zonder voorafgaandelijke kennisgeving) stop te zetten, zonder daarvoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien de opdrachtgever zich niet houdt aan voornoemde verplichting.

De opdrachtgever vrijwaart ALPHA GRAPHICS BVBA voor alle mogelijke aanspraken van derden uit hoofde van de directe of indirecte schending van hun rechten of belangen die voortvloeien uit het gebruik van de domeinnaam door de opdrachtgever. Daarnaast verklaart de opdrachtgever uitdrukkelijk de eventuele procedurekosten die ALPHA GRAPHICS BVBA dient te maken als gevolg van zijn onrechtmatig gebruik van de domeinnaam, volledig op zich te nemen.

SEA (Basic & Pro) 

1 – Voorwerp

De aankoop van SEA geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om online te adverteren op www.google.be of op andere websites, afhankelijk van de keuze van het pakket.

2 – Bestelling

De opdrachtgever verzekert dat hij geen andere online adverteringscampagne heeft bij Google over hetzelfde onderwerp op hetzelfde domein.
Op het bestelorder wordt (onder meer) het totale bedrag aangegeven dat maandelijks zal worden besteed aan SEA. Van het totale bedrag dat door de opdrachtgever wordt aangekocht, wordt het merendeel effectief gespendeerd aan advertenties op www.google.be of op andere websites. Een ander deel vormt de management fee die dient te worden betaald aan ALPHA GRAPHICS BVBA.

3 – Uitvoering

De opdrachtgever is verplicht om steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Enkel de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door hem aan ALPHA GRAPHICS BVBA overgemaakte gegevens, teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Bij aankoop van SEA Pro ontvangt de opdrachtgever een campagnevoorstel van zijn campagne manager. Indien deze hierop geen opmerkingen ontvangt binnen een termijn van 5 werkdagen, wordt de campagne live gezet, zoals opgenomen in het campagnevoorstel. ALPHA GRAPHICS BVBA verbindt zich ertoe om, tijdens de looptijd van de campagne, het volledige aangekochte budget te spenderen. Niet volledig gespendeerde budgetten worden overgedragen naar de volgende maand waarin de campagne loopt. Aangekochte SEA Pro campagnes met een looptijd van minimaal 6 maanden, kunnen op verzoek van de opdrachtgever éénmalig en gedurende een periode van maximaal 1 maand worden gepauzeerd, zonder dat de looptijd van de campagne wordt verlengd. Het campagnebudget kan worden opgebruikt in de maand(en) volgend op de pauze. Campagnes kunnen niet worden gepauzeerd in de eerste of de laatste maand van de campagne.
ALPHA GRAPHICS BVBA heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

De partijen erkennen uitdrukkelijk dat ALPHA GRAPHICS BVBA uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis onderschrijft. De termijnen voor de voltooiing van de verplichtingen bepaald in de overeenkomst zijn slechts indicatief. Alle account- en campagnedata is en blijft steeds de exclusieve eigendom van ALPHA GRAPHICS BVBA. Deze data zal op het einde van de overeenkomst dan ook niet worden overgemaakt aan de opdrachtgever.

4 – Rapportering

De rapportering door ALPHA GRAPHICS BVBA aan de opdrachtgever vindt op maandelijkse basis plaats. De in de rapportering van ALPHA GRAPHICS BVBA genoemde bedragen of aantallen zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.

5 – Wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen ALPHA GRAPHICS BVBA en de opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien de wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties hebben, is ALPHA GRAPHICS BVBA gerechtigd de kosten hiervan aan te rekenen aan de opdrachtgever. ALPHA GRAPHICS BVBA zal de opdrachtgever hierover voorafgaandelijk inlichten.

6 – Aansprakelijkheid

De algemene clausule met betrekking tot aansprakelijkheid zoals vastgesteld in de Algemene Voorwaarden is van toepassing. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat ALPHA GRAPHICS BVBA niet aansprakelijk kan worden gesteld voor door de opdrachtgever verstrekte teksten of andere gegevens of diens onrechtmatig gebruik daarvan. Bovendien aanvaardt de opdrachtgever dat ALPHA GRAPHICS BVBA in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van ALPHA GRAPHICS BVBA en van derden, zoals leveranciers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst heeft geleid.

NetSync 

1 – Wederverkoopovereenkomst

ALPHA GRAPHICS BVBA heeft een overeenkomst afgesloten met een externe partner (de “Partner”) met het oog op de wederverkoop van een aantal producten, die de opdrachtgever (onder meer) de mogelijkheid bieden om de gegevens die met betrekking tot zijn/haar bedrijf worden gepubliceerd op verschillende platformen en sociale media te updaten, te optimaliseren en te synchroniseren.

De Partner is geen partij bij de overeenkomst tussen ALPHA GRAPHICS BVBA en de opdrachtgever en iedere aansprakelijkheid van de Partner ten aanzien van de opdrachtgever is dan ook uitdrukkelijk uitgesloten.

De opdrachtgever aanvaardt dat, indien de samenwerking met de Partner een einde zou nemen, ALPHA GRAPHICS BVBA een gelijkaardig product kan aanbieden met gelijkaardige functionaliteiten, zonder dat de opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst stop te zetten of een vergoeding daarvoor te eisen.

2 – Door de opdrachtgever aan te leveren gegevens

ALPHA GRAPHICS BVBA kan het presence management product enkel aanbieden indien de opdrachtgever aan ALPHA GRAPHICS BVBA minimaal de volgende gegevens verstrekt: (i) handelsbenaming, (ii) sector waarin de opdrachtgever actief is, (iii) volledig adres, (iv) telefoonnummer, (v) e-mail adres en (vi) twee foto’s, dan wel één foto en één logo. De opdrachtgever dient ALPHA GRAPHICS BVBA ook toelating te geven om bestaande GMB (Google My Business) en Facebook pagina’s mee te beheren.

De opdrachtgever waarborgt dat de gegevens die hij/zij aan ALPHA GRAPHICS BVBA bezorgt (hierna de “Gegevens”) correct zijn en dat ze geen inbreuk maken op enige rechten (waaronder de intellectuele eigendomsrechten) van derden. De opdrachtgever verzekert bovendien dat hij geen gegevens zal aanleveren die lasterlijk, smadelijk, obsceen, bedreigend of haatdragend zijn. In voorkomend geval zullen deze gegevens onmiddellijk worden verwijderd. Indien de opdrachtgever gegevens aanlevert die dienen te worden gepubliceerd op sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook of Kuststreek, is enkel de opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de specifieke regels van deze platformen. Bij een eventuele schending van deze clausule zal de opdrachtgever ALPHA GRAPHICS BVBA volledig vrijwaren voor enige schade die ALPHA GRAPHICS BVBA hierdoor zou lijden.

3 – Gebruik van de Gegevens

De opdrachtgever geeft ALPHA GRAPHICS BVBA en haar Partner het recht om de Gegevens te gebruiken in het kader van de overeenkomst en geeft de Partner alsook alle andere partijen waarmee deze Partner samenwerkt in het kader van presence management een niet-exclusief, eeuwigdurend, onherroepelijk, kosteloos en onbeperkt gebruiksrecht op de aangeleverde gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het recht om deze gegevens te publiceren en te verspreiden.

4 – Samenwerkingsplicht

De opdrachtgever is verplicht om steeds alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. ALPHA GRAPHICS BVBA zal de opdrachtgever, indien nodig, contacteren voor bijkomende informatie/input om het programma live te zetten. Indien dit, ondanks herhaalde pogingen van ALPHA GRAPHICS BVBA (maximum 3) niet lukt omwille van redenen te wijten aan de opdrachtgever, kan ALPHA GRAPHICS BVBA in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor een niet-correcte of onvolledige weergave van de Gegevens.

5 – Uitsluiting van aansprakelijkheid

ALPHA GRAPHICS BVBA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever zou lijden door het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van de platformen waarop zijn/haar Gegevens worden gepubliceerd.

Facebook Presence 

1 – Voorwerp

ALPHA GRAPHICS BVBA gaat een inspanningsverbintenis aan om voor de opdrachtgever in het Nederlands en/of Frans en/of Engels een Facebook pagina (de “Facebook Pagina”) te ontwikkelen (Setup) en te onderhouden (Maintenance) op basis van door de opdrachtgever meegedeelde wensen.

2 – Setup

De opdrachtgever moet, bij de ondertekening van de overeenkomst, zo veel mogelijk informatie (modules, teksten, afbeeldingen, vermeldingen, stijlelementen, achtergrond, enz.) vereist voor de aanmaak van de Facebook Pagina aan ALPHA GRAPHICS BVBA bezorgen. Wanneer ALPHA GRAPHICS BVBA de Facebook Pagina heeft aangemaakt, zal deze ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd. Indien ALPHA GRAPHICS BVBA geen opmerkingen ontvangt binnen een termijn van 5 werkdagen zal ALPHA GRAPHICS BVBA, zonder herinnering, de Facebook Pagina live zetten in de vorm dat deze werd overgemaakt aan de opdrachtgever. ALPHA GRAPHICS BVBA zal de Facebook Pagina vervolgens uitwerken, rekening houdend met de door Facebook, Inc. opgelegde regels, structuur en beperkingen.

3 – Intellectuele eigendom

De opdrachtgever garandeert over alle vereiste intellectuele en andere rechten voor het gebruik van de door hem of haar geleverde materialen te beschikken en zal ALPHA GRAPHICS BVBA schadeloos stellen in geval van schade- of andere aanspraken van derden met betrekking tot de door hem of haar geleverde materialen en informatie. De intellectuele en andere rechten met betrekking tot de door ALPHA GRAPHICS BVBA ontwikkelde materialen (bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, logo’s enz.) komen uitsluitend aan ALPHA GRAPHICS BVBA toe. ALPHA GRAPHICS BVBA geeft de opdrachtgever enkel het recht om deze rechten tijdens de duur van de overeenkomst te gebruiken in het kader van de Facebook Pagina.

4 – Maintenance

Gedurende 12 maanden vanaf de activering van de Facebook Pagina voorziet ALPHA GRAPHICS BVBA in het onderhoud van de Facebook Pagina. Dit houdt in dat ALPHA GRAPHICS BVBA de opdrachtgever, afhankelijk van het type product, een aantal keren zal contacteren om af te stemmen wat er precies dient te worden gepost op de Facebook Pagina. ALPHA GRAPHICS BVBA kan steeds beroep doen op derden voor het beheer van de Facebook Pagina.

De Facebook Pagina kan ook door de opdrachtgever zelf worden aangepast. ALPHA GRAPHICS BVBA kan echter niet aansprakelijk worden gehouden voor door de opdrachtgever zelf aan de Facebook Pagina aangebrachte wijzigingen, toevoegingen of weglatingen. ALPHA GRAPHICS BVBA kan evenmin aansprakelijk gehouden worden voor door derden op de Facebook Pagina geposte informatie zoals teksten, commentaren, foto’s, video’s enz.

5 – Beleid van Facebook, Inc.

ALPHA GRAPHICS BVBA zal de Facebook Pagina activeren en beheren onder de voorwaarden die door Facebook, Inc. worden bepaald. ALPHA GRAPHICS BVBA is niet aansprakelijk indien Facebook, Inc. de Facebook Pagina geheel of gedeeltelijk weigert of specifieke aanpassingen eist. ALPHA GRAPHICS BVBA draagt in het algemeen geen verantwoordelijkheid voor het beleid van Facebook, Inc. ten aanzien van de Facebook Pagina op welk domein dan ook, met inbegrip van privacy.

Appstar 

De opdrachtgever bevestigt te zijn geïnformeerd over het feit dat de overeenkomst voor zijn AppStar product geldt voor de duur aangegeven op het bestelorder, waarna een (opzegbare) maandelijkse kost voor het hosten van de applicatie en het onderhoud van de onderliggende infrastructuur zal worden aangerekend (de servicekosten). Indien de opdrachtgever de overeenkomst voor Appstar beëindigt of besluit om de servicekosten niet langer te betalen, wordt de applicatie onmiddellijk verwijderd uit de (Apple) App Store en Google Play, waardoor deze niet meer downloadbaar is en voor de bestaande gebruikers ook niet langer bruikbaar is.

SEO (Basic, Advanced & Pro) 

1 – Voorwerp

Bij aankoop van een SEO pakket zorgt ALPHA GRAPHICS BVBA voor de (SEO) optimalisatie van uw website. De specifieke diensten die worden verleend zijn afhankelijk van het pakket dat de opdrachtgever aankoopt (Basic, Advanced & Pro).

2 – Uitvoering

Wat betreft de uitvoering van de SEO campagne gaat ALPHA GRAPHICS BVBA een middelenverbintenis aan (vb. op vlak van keyword ranking of traffiek naar de website) en geen resultaatsverbintenis.
ALPHA GRAPHICS BVBA zal de SEO campagne enkel kunnen uitvoeren indien (i) de website over een Content Management System beschikt waarop ALPHA GRAPHICS BVBA SEO kan toepassen en (ii) indien de klant bereid is om aan ALPHA GRAPHICS BVBA de login gegevens van zijn website te bezorgen.
Meer algemeen is de opdrachtgever verplicht om steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen te verschaffen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
ALPHA GRAPHICS BVBA heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3 – Rapportering

De frequentie en inhoud van de rapportering is afhankelijk van het door de opdrachtgever gekozen SEO pakket. De in de rapportering van ALPHA GRAPHICS BVBA genoemde bedragen of aantallen zijn louter indicatief van aard en aan deze bedragen of aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.

4 – Wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen ALPHA GRAPHICS BVBA en de opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

Indien de wijzigingen van of aanvullingen op de overeenkomst financiële of kwalitatieve consequenties hebben, is ALPHA GRAPHICS BVBA gerechtigd de kosten hiervan aan te rekenen aan de opdrachtgever. ALPHA GRAPHICS BVBA zal de opdrachtgever hierover voorafgaandelijk inlichten.

5 – Aansprakelijkheid

De algemene clausule met betrekking tot aansprakelijkheid zoals vastgesteld in de Algemene Voorwaarden is van toepassing. ALPHA GRAPHICS BVBA kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het feit dat de website van de opdrachtgever tijdelijk offline is. Bovendien aanvaardt de opdrachtgever dat ALPHA GRAPHICS BVBA in geen geval aansprakelijk kan worden gehouden voor schade veroorzaakt door storingen in de elektronische dienstverleningen van ALPHA GRAPHICS BVBA en van derden, zoals leveranciers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts tot een vertraging in de uitvoering van de overeenkomst heeft geleid.

Keyed Ad 

1 – Definitie

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing indien de opdrachtgever een Keyed Ad nummer in print media en/of online media wenst te publiceren. Het Keyed Ad nummer is een uniek, rubriek gebonden, lokaal telefoonnummer (= zonenummer van uw telefoonzone in België) dat in de advertentie van de opdrachtgever in de print media van ALPHA GRAPHICS BVBA en/of online media wordt geplaatst ter vervanging van (een) bestaand(e) telefoonnummer(s) (= telefoonnummer(s), nummer(s) gebruikt voor zowel fax als telefoon en GSM nummer(s)).
Enkel gewone telefoonnummers komen in aanmerking. Speciale nummers, zoals bijvoorbeeld 070 en 0900 nummers, komen derhalve niet in aanmerking. Het Keyed Ad nummer schakelt alle inkomende oproepen door naar een door de opdrachtgever gekozen Belgisch telefoonnummer en registreert al deze oproepen per tijdseenheid.

2 – Prijs

Een Keyed Ad nummer wordt niet gratis aangeboden door ALPHA GRAPHICS BVBA.

3 – Publicatietermijn

Het Keyed Ad nummer wordt geactiveerd gedurende een publicatietermijn van minimum 1 jaar, beginnend op het moment van de publicatie van de advertentie in de print media en/of online media.

4 – Gebruik

Het gebruik van Keyed Ad nummers is verplicht in het kader van de gegarandeerde producten dienst van ALPHA GRAPHICS BVBA. Een Keyed Ad nummer mag niet worden gepubliceerd in of gecommuniceerd op of via een ander medium. Dit is de enige manier waarop ALPHA GRAPHICS BVBA kan garanderen dat het aantal oproepen naar een Keyed Ad nummer effectief door de advertentie van de opdrachtgever wordt gegenereerd.

5 – Eigendom

ALPHA GRAPHICS BVBA is de eigenaar van alle Keyed Ad telefoonnummers.
De opdrachtgever krijgt de mogelijkheid om na afloop van de publicatietermijn de door hem gebruikte Keyed Ad nummers te kopen van ALPHA GRAPHICS BVBA, evenwel zonder de faciliteiten die ALPHA GRAPHICS BVBA tijdens de publicatietermijn aan de Keyed Ad nummers verbindt (bijvoorbeeld het doorschakelen en registreren van de inkomende oproepen).

6 – Informatie

Na afloop van de publicatietermijn informeert een vertegenwoordiger van ALPHA GRAPHICS BVBA de opdrachtgever over het totale aantal oproepen naar de Keyed Ad nummers in eenzelfde rubriek.

7 – Divers

  1. Voor de bellers naar een Keyed Ad verandert er niets. Zij betalen dezelfde oproepkosten als wanneer ze naar het bestaande telefoonnummer zouden bellen. Voor de opdrachtgever verandert er evenmin iets. Elke inkomende oproep wordt zonder extra kosten doorgeschakeld.
  2. ALPHA GRAPHICS BVBA verzamelt geen informatie die kan leiden tot de identificatie van de oproeper via het Keyed Ad nummer. Het telefoonnummer van de oproeper wordt door ALPHA GRAPHICS BVBA niet geregistreerd.
  3. De opdrachtgever aanvaardt dat ALPHA GRAPHICS BVBA de resultaten die via het Keyed Ad nummer worden verkregen voor commerciële doeleinden mag gebruiken.

Speciale inlassingen

1 – Voorwerp

“Speciale Inlassingen” omvat een aantal producten die verband houden met de publicatie van advertenties in onze print media.

2 – Uitvoering

ALPHA GRAPHICS BVBA zal de bestelling voor de betrokken publicatieperiode uitvoeren, tenzij zij binnen 60 dagen na de ondertekening of aanvaarding door de opdrachtgever van huidig bestelorder voorbehoud heeft aangetekend. De opdrachtgever erkent uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van de specificaties eigen aan de verschillende inlassingen, diensten en producten aangeboden door ALPHA GRAPHICS BVBA. ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de rubriekindeling, de bladschikking, de volgorde, het formaat, de kleur, en de lay-out van de door haar aangeboden papieren en elektronische producten en de types van advertenties alsook de gehanteerde rubrieken en lettertypes in voormelde producten eenzijdig en te allen tijde te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen onder geen enkel beding kunnen worden beschouwd als een wijziging van het voorwerp of de draagwijdte van de tussen partijen bestaande overeenkomst die aldus integraal behouden zal blijven. De opdrachtgever zal één enkele drukproef bekomen voor de creatieve advertenties die zullen worden opgenomen in de producten van ALPHA GRAPHICS BVBA die op het oorspronkelijk bestelorder werden vermeld. De opdrachtgever zal binnen een termijn van 10 werkdagen de gewenste wijzigingen op de drukproef schriftelijk en op hetzelfde document meedelen. Indien ALPHA GRAPHICS BVBA geen reactie ontvangt binnen voornoemde termijn, zal de drukproef geacht worden te zijn goedgekeurd. Afschriften van advertenties kunnen niet gewijzigd worden. ALPHA GRAPHICS BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de kleurverschillen die, om technische redenen, waaronder de kwaliteit van het gebruikte papier, kunnen voorkomen tussen de weergave van het aangeboden ontwerp en deze van de gepubliceerde advertentie.

3 – Verantwoordelijkheden van de opdrachtgever

Uitsluitend de opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de juistheid en wettelijkheid van de inhoud van zijn bestelling, d.w.z. voor alle elementen en/of informatie die hij zelf aanlevert, opgeeft of aanvaardt voor de opmaak en publicatie van zijn advertenties. Latere wijzigingen geschieden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal ALPHA GRAPHICS BVBA zonder voorbehoud vrijwaren voor elke eis die door derden zou worden ingesteld met betrekking tot zijn advertenties in de producten van ALPHA GRAPHICS BVBA, daarin begrepen elke eis inzake beweerde intellectuele eigendomsrechten.

De opdrachtgever verbindt er zich toe om, op het ogenblik van het plaatsen van zijn bestelling, al het materiaal dat noodzakelijk en nuttig is voor de realisatie ervan aan ALPHA GRAPHICS BVBA te leveren. Bij gebreke hieraan zal ALPHA GRAPHICS BVBA, zonder herinnering, kunnen overgaan tot de realisatie van de bestelling aan de hand van de elementen in haar bezit.

De opdrachtgever vrijwaart ALPHA GRAPHICS BVBA voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die door defecten of virussen in door hem aan ALPHA GRAPHICS BVBA bezorgde materialen zou worden veroorzaakt en is verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites die via zijn advertentie op één van de internetsites van ALPHA GRAPHICS BVBA of van haar partners kunnen worden geraadpleegd.

4 – Intellectuele eigendom

De algemene clausule met betrekking tot intellectuele eigendom zoals vastgesteld in de algemene voorwaarden is van toepassing. Daarenboven wordt uitdrukkelijk bepaald dat ALPHA GRAPHICS BVBA het auteursrecht behoudt op alle advertenties die ze ontwerpt voor opname in haar producten. De opdrachtgever zal deze advertenties niet aanwenden voor enige andere doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ALPHA GRAPHICS BVBA.

5 – Aansprakelijkheid

De algemene clausule met betrekking tot aansprakelijkheid zoals vastgesteld in de algemene voorwaarden is van toepassing. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat ALPHA GRAPHICS BVBA niet aansprakelijk kan worden gesteld indien de index of de volgorde die opgenomen wordt in de producten niet overeenkomt met het model van index of volgorde dat voorgelegd werd aan de opdrachtgever op het moment van bestelling, ingevolge het toevoegen of weglaten van rubrieken of een wijziging van de bladschikking, of enige andere reden. ALPHA GRAPHICS BVBA behoudt zich tevens uitdrukkelijk het recht voor om het formaat, de kleur en de lay-out van haar producten en de types van advertenties alsook de gehanteerde rubrieken, en lettertypes in haar producten eenzijdig en te allen tijde te wijzigen.

Voor eventuele onjuistheden of rangschikkingen onder één of meerdere rubrieken verschillend van deze op het bestelorder vermeld, weglatingen van een deel van de tekst, afbeeldingen, merken en logo’s die door de opdrachtgever werden opgegeven, niet-publicatie van de advertentie of een gedeelte ervan om welke reden ook, enz. zal ALPHA GRAPHICS BVBA slechts aansprakelijk zijn in zoverre bewezen is dat zij voortspruiten uit bedrog in haren hoofde.

De partijen erkennen uitdrukkelijk dat ALPHA GRAPHICS BVBA uitsluitend een middelenverbintenis en geen resultaatsverbintenis onderschrijft. In elk geval kan deze verantwoordelijkheid enkel aanleiding geven tot een vermindering van de prijs waarvan de omvang zal bepaald worden in verhouding tot de zwaarwichtigheid van de bewezen fouten. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze verantwoordelijkheid nooit aanleiding kan geven tot een schadeloosstelling die hoger zal zijn dan de terugbetaling of de niet-inning van de overeengekomen prijs voor de geviseerde inlassing of advertentie, of deel van de geviseerde inlassing of advertentie.

Booking

1 – Voorwerp

Opdrachtgevers die bij ALPHA GRAPHICS BVBA een website hebben aangekocht, kunnen ervoor opteren om tevens het Microsoft “booking” product aan te kopen, dat deel uitmaakt van het Microsoft Office 365 Business Premium pakket. Dit product omvat een online tool die wordt toegevoegd aan de website, die eindgebruikers van de website toelaat om online afspraken te maken en die de opdrachtgever (onder meer) toelaat zijn klantenbestand beter te beheren.

2 – Samenwerkingsplicht

De opdrachtgever is verplicht om steeds alle nodige medewerking te verlenen en informatie te verstrekken die noodzakelijk is om het Microsoft Office 365 Business Premium product op te zetten.

3 – Gebruik van het ‘Microsoft Office 365 Business Premium pakket’

De opdrachtgever verbindt er zich toe om de specifieke regels die gelden voor het Microsoft Office 365 Business Premium pakket, te allen tijde te respecteren.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Er worden geen garanties verstrekt met betrekking tot de online tool. De software wordt ter beschikking gesteld “as is”. ALPHA GRAPHICS BVBA kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die zou voortvloeien uit:
(i) het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn van de software, bijvoorbeeld door technische problemen, onderhoudswerken, enz;
(ii) mogelijke defecten in de software;
(iii) verlies van data die werd ingevoerd in de software.

Vertaal nu »

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten